04/03 

Grinkiškio kredito unijos  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo , vykusio 2018 m. kovo 23d. priimti nutarimai:
 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigimai įvertinti stebėtojų tarybos ataskaitą. Teigiamai įvertinti valdymo organų darbą.
 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita dėl kredito unijos finansinės –ūkinės veiklos. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai  įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės ataskaitą už 2017 metus.
 1. Valdybos ataskaita . Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai įvertinti  unijos valdybos  ataskaitą .
 1. Paskolų komiteto ataskaita . Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Teigiamai įvertinti paskolų komiteto ataskaitą.
 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. NUTARTA: Patvirtinti 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.  Kredito unijos veiklos pelną 41819,16 Eur pervesti į privalomąjį rezervą .
 1. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatą .
 1. Naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti naują įstatų redakciją.
 1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai. NUTARTA:  Į valdybą išrinkti sekančius kredito unijos narius: Antaną Nekrošių;Tomą Grigorjevą; Bronių Alekną; Birutę Kačerauskienę; Kristiną Našlėnienę .Valdybos pirmininku išrinkti Antaną Nekrošių.
 1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai. NUTARTA:  Į paskolų komitetą  išrinkti  sekančius kredito unijos narius: Rasą Poškienę; Rasą Šulienę; Vladą Šlivinską; Birutę Marijoną Rimkutę; Ramutę Survilienę. Paskolų komiteto  pirmininke išrinkti Rasą Poškienę.
 1. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas . Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas. NUTARTA:  UAB „Kristalina“ išrinkti  einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų  kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui. Nustatyti 9250 Eur  limitą audito įmonei UAB “Kristalina” už 2018-2020 finansinių metų  kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditą.
 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. NUTARTA: Suteikti valdybai įgaliojimus ketverių metų laikotarpiui  priimti sprendimus dėl disponavimo  turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. arba telefonu 8-422-46331.

Grinkiškio  kredito unijos valdyba