Naujienos

Grinkiškio kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

1. Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos, reorganizavimo, prijungiant Radviliškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Grinkiškio kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.  

NUTARTA: Patvirtinti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi bei Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti Grinkiškio kredito uniją ir Radviliškio kredito uniją prijungimo būdu, Radviliškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiant prie Grinkiškio kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Radviliškio kredito unijos vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Radviliškio kredito unijos turtas, teisės ir pareigos.

2. Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant Radviliškio kredito uniją prijungimo būdu, Radviliškio kredito unija bus prijungiama prie Grinkiškio kredito unijos, o pastaroji po reorganizavimo tęs savo ir Radviliškio kredito unijos vykdytą veiklą ir po reorganizavimo reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka perims Radviliškio kredito unijos turtą, teises ir pareigas.

3. Po reorganizavimo veiksiančios Grinkiškio kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.

NUTARTA: Patvirtinti Grinkiškio kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Radviliškio kredito unijos veiklą, įstatus ir  įgalioti administracijos vadovę Jolantą Mižutavičienę  pasirašyti Grinkiškio kredito unijos įstatus.

4. Įgaliojimų Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas;

NUTARTA:  Pavesti Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos, vadovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams Grinkiškio kredito unijos ir Radviliškio kredito unijos reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl Grinkiškio kredito unijos naujų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.

5. Grinkiškio kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Patvirtinti išrinktus Grinkiškio kredito unijos valdybos narius: Tomą Grigorjevą, Simoną Andruškaitę, Galiną Rimienę, Kristiną Našlėnienę, Jolantą Mižutavičienę.

Patvirtinti  išrinktą Grinkiškio kredito unijos valdybos pirmininką Tomą Grigorjevą.

Patvirtinti, kad naujai išrinkti valdybos nariai ir pirmininkas savo pareigas pradės eiti tik nuo pakeistų Grinkiškio kredito unijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir ne anksčiau, nei priežiūros institucija Lietuvos bankas išduos leidimą eiti pareigas.

6. Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.

NUTARTA: Patvirtinti išrinktus Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto narius: Rasą Poškienę, Rasą Šulienę, Renatą Daukšaitę, Vladą Šlivinską, Ramutę Survilienę.

Patvirtinti  išrinktą Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto pirmininkę Rasą Poškienę.

Patvirtinti, kad naujai išrinkti paskolų komiteto nariai savo pareigas pradės eiti tik nuo pakeistų Grinkiškio kredito unijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir ne anksčiau, nei priežiūros institucija Lietuvos bankas išduos leidimą eiti pareigas.

Daugiau informacijos Grinkiškio kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. arba telefonu 8-611-33543.

Grinkiškio  kredito unija

Atgal