Šis pranešimas skirtas fizinių asmenų (duomenų subjektų) informavimui apie jų asmens duomenų tvarkymą unijai priimant su kredito išdavimu susijusius sprendimus, pasirašant bei vykdant kredito bei su ja susijusias kitas sutartis.

Jeigu bendraudami su unija dėl kredito suteikimo pateikiate ne tik savo, bet ir kitų fizinių asmenų duomenis, prašytume tokius asmenis supažindinti su šiuo privatumo pranešimu.

Kredito unija, įgyvendindama asmens duomenų tvarkymo skaidrumo ir sąžiningumo principą bei vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ir 14 straipsniu, teikia Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1. Duomenų valdytojas.
Asmens duomenų valdytojas yra kredito unija (-os) (kredito unijų sąrašą su rekvizitais galite rasti: https://lku.lt/kredito-unijos/), kuriai (-ioms) teikiama ar persiunčiama paraiška (toliau – Kredito unija, Duomenų valdytojas).

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.
[email protected]

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai.
Kredito unija teikia paslaugas, susijusias su lėšų skolinimu ir sudaro sutartis dėl įvairios paskirties kreditų suteikimo (vartojimo, su nekilnojamuoju turtu susijusio, žemės ūkio ir pan.), kredito linijos, kredito kortelės išdavimo, faktoringo ir pan. Priimdama sprendimus dėl galimybės sudaryti minėtas sutartis, sudarydama sutartis bei užsitikrindama prievolių įvykdymą, kredito unija tvarko šių duomenų subjektų asmens duomenis:
– prašymą savo vardu teikiančio/sutartį sudarančio kredito (faktoringo) gavėjo ar bendraskolio fizinio asmens bei jų sutuoktinių/sugyventinių asmens duomenis;
– prašymą teikiančio/sutartį sudarančio kredito (faktoringo) gavėjo ar bendraskolio juridinio asmens vadovo, įgalioto atstovo, dalyvių, naudos gavėjų asmens duomenis;
– fizinių asmenų laiduotojų, garantų ar kitų asmenų, kurie pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą ir jų sutuoktinių/sugyventinių asmens duomenis;
– juridinio asmens laiduotojo, garanto ar kito asmens, kuris pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą, vadovo, įgalioto atstovo, dalyvių, naudos gavėjų asmens duomenis;
– debitoriaus fizinio asmens duomenis;
– debitoriaus juridinio asmens vadovo, atstovo, dalyvių, naudos gavėjų asmens duomenis.

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais vadovaujantis nurodytais teisiniais pagrindais:

Asmens tapatybės nustatymo bei patikrinimo, kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo tikslais asmens duomenys tvarkomi vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, įtvirtintą Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, kituose teisės aktuose, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.
Kreditingumo vertinimo bei reikalavimų, susijusių su veiklos rizikos normatyvais, vykdymo tikslais Kredito unija tvarko asmens duomenis vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, įtvirtintą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme, Atsakingojo skolinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 03-22, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, bei siekiant teisėto intereso įvertinti Jūsų galimybę vykdyti prisiimamus įsipareigojimus ir valdyti verslo riziką, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c, f punktais.

Paraiškos/prašymo dėl kredito ar faktoringo suteikimo nagrinėjimo ir vertinimo tikslu Kredito unija tvarko asmens duomenis siekdama teisėto intereso priimti sprendimą dėl galimybės sudaryti kredito sutartį, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Sutarties, susijusios su kredito suteikimu, faktoringu, laidavimu ir pan., sudarymo ir vykdymo tikslu Kredito unija tvarko Jūsų asmens duomenis vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, įtvirtintą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose bei siekiant unijos teisėto intereso vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c, f punktais, o kai sutartį sudaro fizinis asmuo ir vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Finansinės apskaitos tikslu Kredito unija tvarko asmens duomenis vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, įtvirtintą Finansinės apskaitos įstatyme, kituose teisės aktuose, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Įsiskolinimų valdymo tikslu Kredito unija tvarko asmens duomenis siekdama teisėto intereso apginti savo teises vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Dokumentų valdymo tikslu Kredito unija tvarko Jūsų asmens duomenis vykdant Kredito unijai taikomą teisinę prievolę, įtvirtintą Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152, kituose teisės aktuose, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Tuo atveju kai kreipiasi asmens atstovas, Kredito unija atstovo asmens duomenis tvarko ir galimybės asmeniui įgyvendinti savo teises per atstovą sudarymo bei teisės atstovauti asmenį patikrinimo tikslu siekdama teisėto intereso įsitikinti, kad atstovas turi teisę atlikti veiksmus atstovaujamojo vardu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Prireikus, Kredito unija gali tvarkyti asmens duomenis savo teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu siekiant Kredito unijos teisėto intereso pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

Nurodytus asmens duomenis, unija gali tvarkyti ir kitais tikslais, kiek tai yra būtina užtikrinant Kredito unijos veiklą ir teisės aktuose unijai įtvirtintų įpareigojimų vykdymą.

Asmens duomenų pateikimas yra privalomas vadovaujantis aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimais arba dėl to, kad jie yra būtini norint sudaryti sutartį. Jeigu nepateiksite asmens duomenų, Kredito unija negalės pradėti su Jumis dalykinių santykių bei pasirašyti atitinkamos sutarties.

4. Tvarkomi duomenys.
Asmens tapatybės nustatymo ir patikrinimo, kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos į reikalavimų vykdymo, pateiktų duomenų teisingumo patikrinimo tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys, atvaizdas, pilietybė, leidimo gyventi Lietuvoje ar kito teisės aktų reikalavimus atitinkančio asmens tapatybės dokumento kopija, kiti būtini duomenys. Jeigu atstovaujate juridinį asmenį, tvarkomi duomenys apie įgaliojimus ir ryšį su šiuo juridiniu asmeniu. Kai tapatybė nustatoma Jums fiziškai nedalyvaujant, gali būti tvarkomi elektroninės atpažinties priemonės, kvalifikuoto elektroninio parašo duomenys, kiti būtini duomenys. Kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo tikslu tvarkomi duomenys apie Jūsų darbovietę, pareigas, pajamas, turto ir lėšų kilmę, dalyvavimą politikoje ir kita informacija apie buvimą politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu, įtraukimą į tarptautinių sankcijų sąrašus, kiti duomenys, reikalingi užtikrinti „Pažink savo klientą“ principą.

Kreditingumo vertinimo bei reikalavimų, susijusių su veiklos rizikos normatyvais, vykdymo tikslais tvarkomi šie fizinių asmenų – Prašymą savo vardu teikiančio/sutartį sudarančio kredito gavėjo ar bendraskolio, jų sutuoktinių/sugyventinių, laiduotojų, garantų ar kitų fizinių asmenų, kurie pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą, ir jų sutuoktinių/sugyventinių asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė, asmens kodas, mobiliojo telefono numeris (-iai), adresas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, sutuoktinio ar partnerio duomenys, išsilavinimas, darbovietė, gaunamos pajamos, gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis; informacija apie bankinių išrašų operacijas (įplaukas, išlaidas); informacija apie turimą nekilnojamąjį turtą, jo adresą ir kitą būtiną juridinę turto informaciją; finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsipareigojimus bei jų mokėjimo istorija; informacija apie teismo sprendimus, areštus bei kita aktuali teisinė informacija; kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą ir kiti būtini duomenys; prašymą teikiančio/sutartį sudarančio kredito gavėjo ar bendraskolio juridinio asmens vadovo, įgalioto atstovo, dalyvių (akcininkų, pajininkų ir pan.) asmens duomenys: vardas, pavardė, statusas (pareigos), asmens kodas, dalis prašymą teikiančio juridinio asmens kapitale procentais, duomenys apie kitus juridinius asmenis, kuriuose juridinis asmuo ir pagrindiniai dalyviai (akcininkai, pajininkai ir pan.) turi akcijų, pajų ir pan., informacija apie turimus finansinius įsipareigojimus, skolas, teismo sprendimus, areštus bei kita aktuali teisinė informacija, kiti būtini duomenys.
Tvarkydama asmens duomenis kreditingumo vertinimo tikslu, Unija gali vykdyti profiliavimą, priimti automatizuotus ar pusiau automatizuotus sprendimus. Vykdant automatizuotą (ar pusiau automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės ar statistinės priemonės, vertinančios, pavyzdžiui, gaunamų pajamų ir įsipareigojimų santykį ar pagal sutartį mokamų įmokų dydžius ir terminus.
Paraiškos/prašymo dėl kredito suteikimo nagrinėjimo ir vertinimo tikslu tvarkomi paraiškoje/prašyme pateikti ir jo nagrinėjimo metu aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, sutarties data ir numeris, kredito suma, kredito terminas, kredito gražinimo būdas, kredito paskirtis, palūkanos, kredito ir palūkanų mokėjimo terminai, duomenys apie prievolių užtikrinimo priemones, sutarties sąlygos, sąskaitos duomenys, vykdant sutartį atlikti mokėjimai, susirašinėjimo ir kiti su sutarties vykdymu susiję duomenys, kiti būtini duomenys.

Finansinės apskaitos tikslu tvarkomi sutartyje bei jos pagrindu išrašytuose finansiniuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys.

Įsiskolinimų valdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, sutarties ir jos vykdymo duomenys, mokėjimų duomenys, įsiskolinimo duomenys (skolos dydis, data), kiti būtini duomenys.

Dokumentų valdymo tikslu tvarkomi dokumento gavimo/siuntimo, registravimo duomenys, dokumentuose nurodyti asmens duomenys.

Galimybės asmeniui įgyvendinti savo teises per atstovą sudarymo bei teisės atstovauti asmenį patikrinimo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, įgaliojimo duomenys, kiti būtini duomenys.

Kredito unijos teisių ir teisėtų interesų apsaugos tikslu gali būti tvarkomi visi prieš tai nurodyti duomenys.

Kiekvienu individualiu atveju asmens duomenų tvarkoma tik tiek, kiek yra būtina nurodytiems tikslams.

5. Duomenų kilmė.
Kredito unija tvarko asmens duomenis, kuriuos gauna:
– iš Jūsų tiesiogiai (kuriuos Jūs pateikiate tiesiogiai pildydami paraišką/prašymą kreditui gauti ir kitus reikiamus dokumentus, Jums pasirašant ir vykdant kredito ar kitą su tuo susijusią sutartį arba kurie buvo sugeneruoti Jums naudojantis techninėmis priemonėmis kai prašymą kreditui gauti teikiate nuotoliniu būdu). Tvarkant juridinio asmens dalyvių, naudos gavėjų, darbuotojų ar kitų atstovų asmens duomenis, šie duomenys gali būti gaunami iš šio juridinio asmens.
– iš nuotolinės tapatybės nustatymo įrankio paslaugų teikėjo, iš Jūsų pasirinktos finansų įstaigos Jums atliekant pavedimus, iš elektroninio parašo, elektroninės atpažinties paslaugų teikėjų, jeigu pasirenkate tapatybę nustatyti nuotoliniu būdu;
– iš VĮ Registrų centras tvarkomų registrų: Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos dalyvių posistemio ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio), Neveiksnių asmenų registro, iš trečiųjų šalių, tvarkančių registrus arba, kurie tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų;
– iš viešai prieinamų šaltinių: Lietuvos Respublikos išduoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo nuolat gyventi LR, leidimo laikinai gyventi LR) galiojimas tikrinamas Vidaus reikalų ministerijos negaliojančių asmens dokumentų bazėje adresu: https://www.ird.lt/invalidpapers; LR išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimas tikrinamas VĮ Regitra duomenų bazėje adresu: (https://www.eregitra.lt/viesa/iintervp/Index.php); Jūsų asmens duomenų (ne)sutapimas su sankcijų sąrašuose esančia informacija tikrinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM tinklalapyje (https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166), Europos Komisijos tinklalapyje (https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en), Jungtinių Tautų Organizacijos tinklalapyje (https://scsanctions.un.org/search/), kitų kompetentingų institucijų tinklalapiuose; Jūsų asmens duomenų sutapimas su politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų sąrašais tikrinamas Vyriausios tarnybinės etikos komisijos puslapyje (https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska), kitais trečiųjų šalių tvarkomais registrais; Jūsų duomenys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tikslais tikrinami kituose viešai prieinamuose ir / ar trečiųjų asmenų tvarkomuose duomenų valdytojų registruose, ta apimtimi, kiek tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti ir tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti;
– iš bankų, kredito unijų ir kitų kredito įstaigų bei finansų įmonių, kurios verčiasi kreditine ir (ar) finansine veikla, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas UAB „Scorify” ir UAB „Creditinfo Lietuva”, asmenų, dalyvaujančių duomenų tvarkytojo UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje, Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek, kiek tai yra būtina kreditingumo vertinimo tikslu.

6. Duomenų gavėjai.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje.
Jūsų asmens duomenis Kredito unija gali teikti Lietuvos Bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurioms asmens duomenis teikti įpareigoja teisės aktai, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

Jeigu finansavimui bus siekiama panaudoti išorinių fondų lėšas ir / ar sutarties, pagal kurią bus suteikta finansinė paslauga, įvykdymą siekiama užtikrinti išorės fondų kredito grąžinimo garantija arba finansinės priemonės dalis bus finansuojama iš išorės fondų administruojamų lėšų, asmens duomenys gali būti teikiami UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, kitoms minėtus fondus administruojančioms įstaigoms.
Asmens duomenys gali būti teikiami reikalavimo teises perimantiems asmenims, teismams, advokatams, antstoliams, konsultantams.

Asmens duomenys teikiami Lietuvos centrinei kredito unijai, kai tai yra reikalinga finansinei apskaitai, priežiūrai, auditui, rizikos vertinimui, arba kai naudojama Lietuvos centrinės kredito unijos administruojama informacinė sistema ar techninė įranga (serveriai) arba tai reikalinga paslaugų teikimui.

Asmens duomenys teikiami Lietuvos centrinei kredito unijai, kai tai reikalinga, kad Lietuvos centrinė kredito unija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo 5 straipsnyje, nustatytas funkcijas bei siekdama įsitikinti, kad unijos veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, galėtų vykdyti unijos veikos stebėseną ir (ar) patikrinimus. Tokiu atveju Lietuvos centrinė kredito unija iš unijos gautus asmens duomenis gali patikrinti šio pranešimo 5 punkte nurodytuose pirminiuose duomenų šaltiniuose.

Be to, Jūsų asmens duomenis Kredito unija gali teikti paslaugų teikėjams, teikiantiems informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros ir administravimo, elektroninių ryšių, auditorių, teisines, konsultavimo bei kitas paslaugas. Esant poreikiui gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai.

Gaunant asmens duomenis iš šio privatumo pranešimo 5 punkte nurodytų įmonių, įstaigų, organizacijų, registrų, duomenų bazių, viešai prieinamų šaltinių Jūsų asmens duomenys, būtini paieškai atlikti, perduodami atitinkamoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, registrų, duomenų bazių, viešų šaltinių duomenų valdytojams.

Nevykdant įsipareigojimų pagal sutartį ilgiau nei 30 dienų, kredito gavėjo ar bendraskolio fizinio asmens duomenys (informaciją apie jo tapatybę, kontaktiniai duomenys, finansiniai įsipareigojimai ir jų vykdymas – skolos ir jų apmokėjimas) įsiskolinimo valdymo tikslu gali būti teikiami, UAB „Scorify“ (įmonės kodas 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel. +370 676 48676) ir kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A.Goštauto g.40A, Vilnius, https://lt.creditinfo.com). UAB “Scorify” ir UAB “Creditinfo Lietuva” tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Kliento informaciją siekdama teisėtų interesų ir tikslų- įvertinti kreditingumą, mokumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Klientas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Daugiau sužinosite UAB „Scorify“ privatumo politikoje www.scorify.ai bei „UAB „Creditinfo“ privatumo politikoje, skelbiamoje https://lt.creditinfo.com.

Atliekant paiešką Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos skelbiamame sąraše, paieškai atlikti būtini duomenys teikiami vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktu, kai duomenų perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei įvestų sankcijų laikymąsi.

7. Duomenų saugojimo laikotarpis.
Priėmus neigiamą sprendimą dėl kredito išdavimo, Jūsų asmens duomenys saugomi 2 metus.

Sudarius kredito sutartį ar su kredito išdavimu susijusią kitą sutartį (pvz., laidavimo ir pan.), Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų jai pasibaigus.

Tapatybės nustatymo ir patikrinimo, kitų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo tikslais asmens duomenys saugomi 8 metus nuo sutarties ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos arba kitais įstatyme nustatytais terminais.

8. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas.
Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises, kurias Kredito unija įgyvendins Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir apimtimi:
1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
2) teisę susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopiją;
3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai asmens duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai ar kitais Reglamente (ES) 2016/679 nurodytais atvejais, jie negali būti ištrinami);
5) teisę apriboti duomenų tvarkymą;
6) teisę perkelti duomenis, kai jie tvarkomi automatiniu būdu sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu;
7) teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėto intereso;
8) teisę pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą dėl kreditingumo vertinimo, kai priimamas automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas bei reikalauti, kad tokie sprendimai būtų peržiūrėti su žmogaus įsikišimu.

Prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat kitus skundus/pranešimus/prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti Kredito unijai ar jos duomenų apsaugos pareigūnui kreipiantis šiame privatumo pranešime nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad įstatymų nustatytais atvejais Jūsų teisių įgyvendinimas gali būti apribotas.
Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę. Tapatybę patvirtinti galite parašu, unikaliu identifikatoriumi ir/ ar kitomis Unijos suteiktomis ir/ar Unijos su Jumis sutartomis naudoti tapatybės patvirtinimo priemonėmis, skirtomis Jūsų tapatybei identifikuoti.
Atsakymą į Jūsų prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams apie tai Jus informuojant.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiasi Jūsų atstovas, jis turi patvirtinti savo tapatybę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Jei Jūsų netenkina atsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar manote, kad asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktus rasite čia: https://vdai.lrv.lt/. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su Kredito unija, kad kartu galėtume rasti tinkamiausią sprendimą.

Daugiau informacijos apie Kredito unijos vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti interneto svetainėje www.lku.lt skelbiamoje Privatumo politikoje https://lku.lt/apie-mus/privatumo-politika/.